Verksamhet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Alumniföreningens styrelse hade under året 2022 endast tre protokollförda styrelsemöten främst på grund av Covid-restriktioner som förhindrade sammankomster på skolan i början av året och efter sommarlovet. Styrelsemedlemmarnas deltagande vid mötena har varit stort och engagerat. Styrelsen har arbetat med att hitta nya vägar för att öka och medlemsantalet för att öka kännedom om föreningen.
Alumnidagen maj 2022 blev en succé. Den var välbesökt av över 200 personer. Elever på skolan bidrog med sång, scener ur musikalen, rundvisning av skolans lokaler samt servering av fika. Föreningen fick flera nya medlemmar och försäljningen av saker med Kattelogga var uppskattat.
Vid några tillfällen under året har före detta elever från Katedralskolan besökt skolan, fått en rundvandring och ätit lunch i skolans matsal.
Det årliga fackeltåget genomfördes på Nobeldagen den 10 december.
Alumniföreningen delade ut ett stipendium på 3000 kronor till Johanna Hagström SA19B.
Styrelsemedlemmar 2022: Ann-Mari Hellman, ordförande, Martin Jacobson, sekreterare, Björn Swartling, kassör/skattmästare, Erik Östlund, Stefan Sowa, Andrea von Polgar Jacobson, Bo Malmberg, Cecilia Helenius och Hans Åhlén.

Vid årsskiftet hade Katedralskolans Alumniförening cirka 200 medlemmar. Uppsala den 7 mars 2023 / Ann-Mari Hellman, ordförande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

De senaste åren, 2020 och 2021, har präglats av restriktioner orsakade av spridningen av Coronaviruset i vårt samhälle, vilket också har påverkat föreningens verksamhet.
Katedralskolans elever och lärare fick helt eller delvis arbeta på distans och skolans lokaler stod nästintill tomma. Av den anledningen har heller inte föreningens styrelse kunnat mötas för styrelsemöten. Däremot har styrelsen upprätthållit kontakten via mail.
Endast vid två tillfällen 30 september och 30 november sammanträdde styrelsen. Utöver dessa styrelsemöten genomfördes det årliga fackeltåget på Nobeldagen 10 december 2021 till Uppsala Gamla kyrkogård. Vid de tre alumners gravar hölls ett tal om Nobelpristagaren, tillika före detta elev på Katedralskolan, och en kvist med Katedralskolans färger, rödgula, band lades på gravarna.
Vid styrelsemötena planerades fackeltåget och den kommande 2022-års Alumnidag. Dessutom uppdaterades föreningens hemsida och Facebooksida med mer aktuell information om Alumniföreningen.
Alumniföreningen delade ut stipendium till Meja Holmberg BF18 och Clara Sterner NA18D på studentdagen 4 juni 2021.
I styrelsen ingår Ann-Mari Hellman, ordförande, Martin Jacobson, sekreterare, Björn Swartling, kassör/skattmästare, Erik Östlund, Birgitta Brisius Lindenbaum, Stefan Sowa, Andrea von Polgar Jacobson, Bo Malmberg, Cecilia Helenius och Hans Åhlén. Styrelseledamöterna Gunilla Simonsson och Li Bennich Björkman avgick under 2021.

Vi årsskiftet hade Katedralskolans Alumniförening 202 medlemmar. / Uppsala den 17 mars 2022 / Ann-Mari Hellman, ordförande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden.

Styrelsen bestod av Ann-Mari Hellman, Björn Swartling, Erik Östlund, Birgitta Brisius Lindenbaum, Martin Jacobson, Stefan Sowa, Gunilla Simonsson, Hans Åhlén, Bo Malmberg, Cecilia Helenius, Li Bennich Björkman och Andrea von Polgar Jacobson.

År 2015 instiftade Alumniföreningen ett stipendium att utdelades till en nybakad student ”som under sin skoltid utmärkt sig genom sitt engagemang för Katedralskolan och värnat dess traditioner. Företräde ges för elev som varit aktiv i skolans föreningar”. Stipendiesummanhöjdes till 3000 kr. Klara Holmgren N17A tilldelades stipendiet 2020.

Alumniföreningens verksamhet har det senaste året påverkats av pandemin vilket har lett till att möten och aktiviteter inte har kunnat utföras på grund av restriktionerna. Trots detta gick fackeltåget till tre Nobelpristagares, tillika före detta Katte-elevers, gravar på Gamla kyrkogården på Nobeldagen den 10 december 2020. Därutöver fortsatte vi arbetet med en aktualiserad hemsida och ett informationsbrev utformades om Alumniföreningen till nya medlemmar. Medlemsregistret uppdaterades med gemensamma krafter.

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick antalet medlemmar totalt till 202 varav 4 är ständiga medlemmar.

/Styrelsen