Stadgar

Katedralskolan är Uppsalas äldsta kända utbildningsinstitution-och en av Sveriges äldsta – med rötter i 1200-talets klerikala utbildning av präster och Kyrkliga funktionärer. Geografiskt har skolan funnits i Domkyrkans omedelbara närhet fram till 1869, då den näldsta av Katedralskolans nuvarande byggnader invigdes.

Till sin pedagogiska inriktning har Katedralskolan under den tid som kan överblickas i huvudsak varit en s.k. lärdomsskola med bred pedagogisk profil och en av landets mest ansedda. En av de mest bemärkta eleverna vid Katedralskolan var Gustav Vasa, som enligt Peder Svarts krönika var elev vid Katedralskolan i sin barndom.

Under våren 2003 bildades Katedralskolans Alumniförening. Föreningens ändamål är att stärka samhörigheten mellan gamla elever sinsemellan och med skolan, att föra skolans traditioner vidare och att stödja en vidareutveckling av skolan.

Ändring av § 5 fastställd vid årsstämmor 2014-05-10 och 2016-04-23.

Ladda ner stadgarna som pdf

Stadgar för Katedralskolans Alumniförening

1. Föreningens ändamål

Föreningen är en allmännyttig ideell förening med ändamål att stärka samhörigheten mellan gamla elever sinsemellan och med skolan, att föra skolans traditioner vidare och att stödja en vidareutveckling av skolan.

2. Medlemskap i föreningen

Medlemmar är – i den mån de ej förklarat sig vilja stå utanför Föreningen – forna elever, nuvarande och före detta rektor, lärare och annan personal samt andra personer som verkat vid skolan.

Medlem kan en gång för alla erlägga årsavgift genom att inbetala  tjugo gånger den vid inbetalningstillfället gällande årsavgiften.

Medlemmar som erlagt årsavgift, samt hedersmedlemmar, är röstberättigade vid föreningens stämmor.

3. Hedersmedlem

Till hedersmedlem äger föreningen vid alumnistämman, efter förslag från styrelsen, kalla person som gjort sig särskilt förtjänt härav genom att verka för föreningens ändamål.

4. Föreningens styrelse

Föreningen väljer vid alumnistämman bland de röstberättigade medlemmarna en styrelse för vårdandet av sina angelägenheter.

Styrelsen består av ordförande och sex till tio ordinarie ledamöter jämte tre suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och skattmästare.

Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år.

Inom sig utser styrelsen: registrator, redaktör, jubileumsgeneral, samt vice ordförande och
sekreterare.

5. Styrelsens beslutmässighet

Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter kallats till mötet och ordföranden, skattmästaren och minst en övrig ledamot är närvarande.

6. Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger rätt att företräda föreningen i samtliga angelägenheter. Rätt att teckna föreningens firma tillkommer den eller dem som styrelsen därtill utser.

Styrelsen äger rätt att till sig för kortare eller längre period adjungera personer som kan biträda styrelsen i dess arbete.

7. Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger det

 • att verka för att uppfylla föreningens ändamål,
 • att förvalta föreningens tillgångar och att avge årsberättelse,
 • att enligt § 11 kalla till stämma med föreningen samt
 • att förbereda de ärenden och motioner som skall behandlas på stämman.

8. Föreningens revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning under det kommande verksamhetsåret skall årligen, på alumnistämman, utses två revisorer jämte två revisorssuppleanter.

9. Valberedning

För att förbereda val av funktionärer till styrelsen skall på alumnistämman årligen utses en valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.

10. Föreningens stämmor

Föreningens stämmor är alumnistämma eller extra stämma.
Beslut fattas med enkel majoritet, såvida inte annat anges i stadgarna.
Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.
Vid val skall sluten omröstning företas om röstberättigad medlem yrkar detta och lotten avgör vid lika röstetal.

11. Kallelse till stämma

Kallelse till stämma med föreningen skall av styrelsen utsändas till samtliga  röstberättigade medlemmar som hållit föreningen underrättad om sin adress. Kallelse skall ske minst sex veckor före stämma.

12. Alumnistämma

Alumnistämma äger rum årligen i Uppsala på tid som styrelsen beslutar.

På alumnistämma skall följande frågor behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två justeringsmän tillika rösträknare.
 2.  Stämmans behöriga utlysande.
 3. Styrelsens förvaltningsberättelse och balans- och resultaträkningar för det gångna verksamhetsåret.
 4.  Revisorernas berättelse.
 5. Fastställande av balans- och resultaträkningarna.
 6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av styrelsens ordförande.
 8. Val av övriga styrelseledamöter.
 9. Val av revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Årsavgiftens storlek.
 12. Inkomna motioner.
 13. Övriga frågor

13. Extra stämma

Styrelsen kallar till extra stämma.
Kallelse till extra stämma skall ske när styrelsen, revisorerna eller minst trettio röstberättigade medlemmar skriftligen till styrelsen begärt detta.

På extra stämma skall följande frågor behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två justeringsmän och tillika rösträknare.
 2. Stämmans behöriga utlysande.
 3.  Den fråga eller frågor som framgår av kallelsen.

14. Motioner

Motion skall, för att kunna behandlas på stämma med föreningen, vara styrelsens ordförande skriftligen tillhanda senast en månad före stämman.

15. Stadgeändring

Förslag om ändring av stadgarna skall framgå av kallelse till alumnistämman.

Beslut fattas
antingen med minst tre fjärdedels majoritet vid möte då minst femtio röstberättigade medlemmar är närvarande
eller med enkel majoritet vid två på varandra följande alumnistämmor.

16. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fordras det att i kallelse till alumnistämma framgår att frågan om föreningens upplösande skall behandlas.

Beslut fattas vid två på varandra följande alumnistämmor med minst tre fjärdedels majoritet bland de vid varje alumnistämma närvarande röstberättigade medlemmarna.

Styrelsen skall, om möjligt efter samråd med Katedralskolans rektor och Katedralskolans Föräldraförenings styrelse, till det senare av dessa samråd framlägga förslag om hur föreningens tillgångar och arkiv skall disponeras.