Hantering av personuppgifter (GDPR)

Information om hur Katedralskolans Alumniförening behandlar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 började nya regler om hantering av personuppgifter att tillämpas i Sverige och övriga Europa. Reglerna innebär bland annat att vi som hanterar personuppgifter måste informera tydligt om att vi gör detta och på vilket sätt. Tanken bakom de nya reglerna är att den person vars personuppgifter hanteras, ska ha god kännedom om hur personuppgifterna används och att skyddet för den personliga integriteten ska stärkas. Katedralskolans Alumniförening hanterar personuppgifter om sina medlemmar och av den anledningen vill vi informera dig om hur behandlingen av dina personuppgifter går till och vilka rättigheter du har gentemot föreningen.

Personuppgiftsansvarig organisation
Personuppgiftsansvarig för hanteringen är Katedralskolans Alumniförening, org.nr. 802413-5868. Föreningen har av naturliga skäl inte utsett något dataskyddsombud, men vid frågor går det bra att vända sig till styrelsen. Kontakta förslagsvis ordförande, Ann-Mari Hellman, 0707-77 29 29, hemsidesredaktören Stefan Sowa, 0703-44 93 25 eller maila till info@alumnikatedral.se.

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar uppgifter om ditt namn, din adress, din e-postadress och uppgifter kopplade till din inbetalning av medlemsavgiften. Ändamålet med behandlingen är att administrera medlemsförhållandet och den rättsliga grunden för behandlingen är medlemsavtalet. Föreningen anser sig även ha ett berättigat intresse av att kommunicera med både nuvarande och tidigare elever och personal. Detta med syfte att stärka samhörigheten mellan gamla elever sinsemellan och med skolan, att föra skolans traditioner vidare och att stödja en vidareutveckling av skolan genom att bjuda in berörda medlemmar till sociala sammankomster, exempelvis i samband med alumnidagar.

Vilka som kan komma att ta del av uppgifterna
Föreningen kan komma att lämna ut dina uppgifter till utomstående aktör som vi har eller förväntas ha ett samarbete med kring något projekt. Uppgifter om dig kommer även att lämnas ut om det, mot förmodan, skulle krävas enligt lag eller myndighetsbeslut. Uppgifterna överförs inte till tredjeland (utanför EU/EES).

Hur länge sparas dina uppgifter?
De uppgifter som du lämnat och som sparats i alumnföreningens medlemsregister/matrikel kommer att sparas så länge du är medlem. När du slutar som aktiv medlem flyttas uppgifterna över till vårt arkiv över före detta medlemmar förutsatt att du inte undanber dig fortsatt kontakt med oss. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter till föreningen men om du inte gör det kan du inte heller bli medlem.

Dina rättigheter
Du kan när som helst begära att dina uppgifter ska tas bort ur medlemsregistret. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också begära att få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som föreningen behandlar. Om du är missnöjd med behandlingen av uppgifterna, kan du alltid vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med dina klagomål.

/ Styrelsen i Katedralskolans Alumniförening, september 2023