Årsstämma 2024

Alumniföreningens styrelse hälsar dig hjärtligt välkommen till
Katedralskolans Alumniförenings årsstämma 2024-05-04 kl 13 i sal 26.

§ 1Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§3 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§4 Stämmans behöriga utlysande
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2023
§6 Revisorernas berättelse
§7 Fastställande av balans- och resultaträkningar
§8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av styrelseledamöter
§10 Val av revisorer
§11 Val av valberedning
§12 Årsavgiftens storlek
§13 Inkomna motioner
§14 Övriga frågor
§15 Mötets avslutande

Eventuella frågor besvaras av ordförande Ann-Mari Hellman
ann-mari.hellman@skola.uppsala.se, tel. 0707772929