Årsstämma 2023

Alumniföreningens styrelse hälsar dig hjärtligt välkommen till
Katedralskolans Alumniförenings årsstämma 2023-05-06

§ 1Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§3 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§4 Stämmans behöriga utlysande
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2022
§6 Revisorernas berättelse
§7 Fastställande av balans- och resultaträkningar
§8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Val av styrelseledamöter
§10 Val av revisorer
§11 Val av valberedning
§12 Årsavgiftens storlek
§13 Inkomna motioner
§14 Övriga frågor
§15 Mötets avslutande

Eventuella frågor besvaras av ordförande Ann-Mari Hellman
ann-mari.hellman@skola.uppsala.se, tel. 0707772929