Årsstämma 2022

Alumniföreningens styrelse hälsar dig hjärtligt välkommen till
Katedralskolans Alumniförenings årsstämma 2022-05-07

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare /rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Stämmans behöriga utlysande
5. Styrelsens förvaltningsberättelse och balans- och resultaträkningar
6. Revisorernas berättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av revisorer
9. Val av valberedning
10. Årsavgiftens storlek
11. Inkomna motioner
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas

Eventuella frågor besvaras av ordförande Ann-Mari Hellman
ann-mari.hellman@skola.uppsala.se, tel. 0707772929