Årsstämma 2020

Kallelse till Årsstämma 2020

Lördag 9 maj kl 13  (PLATS MEDDELAS SENARE)

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Stämmans behöriga utlysande
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse och balans- och resultaträkningar för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkningarna
 8.  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. val av revisorer
 12. Val av valberedning
 13. Årsavgiftens storlek
 14. föreningen har en egen hemsida aluminikatedral.se
 15. Inkomna motioner
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas