Årsstämma 2020 inställd pga Corona

Kallelse till Årsstämma 2020

INSTÄLLD PGA CORONA

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare /rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Stämmans behöriga utlysande
5. Styrelsens förvaltningsberättelse och balans- och resultaträkningar
6. Revisorernas berättelse
7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av revisorer
9. Val av valberedning
10. Årsavgiftens storlek
11. Inkomna motioner
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas

Eventuella frågor besvaras av ordförande Ann-Mari Hellman
email: ann-mari.hellman@skola.uppsala.se ; tel: 0707-77 29 29